Polityka Prywatności

Studiując ten artykuł dowiecie się Państwo, jakimi standardami posługujemy się gromadząc, przetwarzając i wykorzystując informacje o użytkownikach pobierane w momencie odwiedzin stron serwisu internetowego prowadzonego przez firmę GI GROUP Sp. z o.o.

Aktualizacja

W związku z rozwojem naszego serwisu, a także nowymi rozwiązaniami prawnymi zastrzegamy sobie prawo do zmiany przedmiotowej Polityki Prywatności poprzez wprowadzenie aktualizacji na naszej stronie internetowej.

 

Administrator danych osobowych

GI GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 11 jest administratorem Twoich danych osobowych.

 

Dane osobowe

GI GROUP Sp. z o.o. gromadzi tylko niezbędne informacje o użytkownikach, które pozwolą nam zaoferować najwyższą jakość usług, informacje te gromadzone jedynie za ich zgodą i aprobatą.

W szczególności GI GROUP Sp. z o.o. gromadzi dane użytkowników strony internetowej, kandydatów, klientów, dostawców.

 

Dane zbierane podczas rejestracji

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego serwisu, musisz się zarejestrować. Podczas rejestracji poprosimy Cię o podanie następujących danych: adresu email, imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz danych kontaktowych. Adres e-mail będziesz musiał podać także, jeśli wyrazisz chęć korzystania z funkcji newsletter.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu obsługi i realizacji zadań związanych z przedstawieniem oferty pracy oraz procesu rekrutacji.

 

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej zbierane są następujące dane, nie kwalifikowane jako dane osobowe: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, które dostarczają nam jedynie dane statystyczne o ruchu użytkowników.

 

Dane zbierane w przypadku kontaktu osobistego

Gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie, e-mailem lub za pomocą strony internetowej ponownie poprosimy o podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail celem potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu.

 

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

  1. w oparciu o Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych udzielonej w systemie bądź w formie pisemnego oświadczenia,
  2. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś lub gdy jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy,
  3. gdy jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na GI GROUP sp. z o.o.,
  4. gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GI GROUP sp. z o.o. lub podmiot trzeci.

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych dla celów innych niż wyżej wskazane bez uprzedniego poinformowania i jeśli przepisy prawa tego wymagają, uzyskania Twojej zgody.

Dane osobowe, które podałeś i na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda.

Dane zbierane automatycznie będą wykorzystane do analizy intensywności odwiedzin na naszej stronie internetowej.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Wykorzystywanie danych osobowych

Wykorzystujemy dane osobowe dla potrzeb rekrutacji, tj. w procesie wyszukiwania odpowiednich kandydatów do zatrudnienia wewnętrznego lub zarekomendowania ich naszych klientom, potencjalnym pracodawcą, w celu rejestracji i utrzymania konta użytkownika, kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, prowadzenia obsługi kadrowo – płacowej i zarządzania personelem oraz w celu związanym z prowadzeniem rozliczeń.

 

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

 

Okres przechowywania danych

Co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub celem ich przetwarzania. Dane osobowe zbierane na potrzeby aktualnie prowadzonych rekrutacji, rekrutacji przyszłych, marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego będą przechowywane nie dłużej niż przez 30 miesięcy od dnia ich przekazania.

 

Przekazywanie danych osobowych

Gi Group Sp. z o.o. może przekazać Twoje dane osobowe innym spółkom z grupy, spółkom zależnym, podmiotom powiązanym, dostawcom, podwykonawcom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, klientom – jeżeli szukają Państwo zatrudnienia, oraz organom państwa, nadzoru lub organom ścigania.

 

Kontakt ze strony Gi Group Sp. z o.o.

Jeśli zarejestrowałeś się w naszej bazie danych, skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub e-mailem, w przypadku gdy Twoje kwalifikacje oraz umiejętności będą odpowiednie do wymagań na dane stanowisko pracy.

Jeśli wyraziłeś chęć korzystania z newslettera wykorzystamy Twój adres e-mail, aby go do Ciebie wysłać.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Obrona roszczeń prawnych

Na podstawie art. 9(2)(f) RODO GI GROUP sp. z o.o. jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.

Powyższe może również wystąpić, w sytuacji konieczności zasięgnięcia porady prawnej w związku z postepowaniem sądowym lub gdy przepisy prawa wymagają zachowania lub ujawnienia pewnych informacji w ramach procesu sądowego.

 

Twoje prawa

Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać abyśmy je usunęli.

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzaliśmy je bez podstawienie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzać danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec powtarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich  praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

f) prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przez jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: rodo@gigroup.com .

 

Pliki Cookies

Cookies to krótkie informacje, które dany serwis zapisuje na dysku Twojego komputera. Przeglądarki internetowe mogą przechowywać pliki tekstowe zapisane przez serwer GI GROUP sp. z o.o. na dysku Twojego komputera. Pliki te umożliwiają naszemu serwerowi odczytanie informacji potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania stron internetowych.

Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Dane te dotyczą jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów. Użytkownik może w każdej chwili skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób aby uniemożliwić przechowywanie plików Cookies na dysku komputera. Zmiana ta może spowodować utrudniony dostęp do niektórych treści naszego serwisu.

 

Stosowanie LOGO

Wszystkie nazwy, logo i znaki umieszczane na niniejszej stronie są, o ile nie podano inaczej, znakami handlowymi posiadanymi lub używanymi na mocy licencji Gi Group Sp. z o.o.

Nazwy, logo i znaki handlowe firm trzecich, są wykorzystane na niniejszej stronie jedynie w celach informacyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie wymaga zgody prawnego właściciela. Użycie lub niewłaściwe użycie znaków handlowych lub jakichkolwiek innych elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane.

Kontakt

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy mocy adresu e-mail: rodo@gigroup.com lub pisemnie na adres naszej siedziby: GI Group Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 11, 40-082 Katowice.

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

GI GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 11 jest administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie p. Łukasza Bodzińskiego, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: rodo@gigroup.com, pod nr tel.: 504627404 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą oraz w związku z zawartą z Tobą umową i w celu jej prawidłowej realizacji. Przetwarzanie następuje na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).

IV. Kategorie Twoich danych, które będziemy przetwarzać

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwa firmy, NIP, adres.

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategorią podmiotów:

– podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

– podmiotom powiązanym z GI GROUP sp. z o.o.: Wyser sp. z o.o., Generale Industrielle Polska sp. z o.o., Qibit sp. z o.o.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres trwania umowy oraz przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostały dopełnione formalności z mocy ustawy (między innymi: ordynacja podatkowa, ustawa o ZUS). Niezależnie od powyższego, na podstawie art. 9(2)(f) RODO Administrator uprawniony jest do przetwarzania Twoich danych osobowych, przez okres w którym, przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

VIII. Twoje prawa

Przysługuje Ci:
a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych
c) Prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać abyśmy je usunęli.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzaliśmy je bez podstawienie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Masz także prawo sprzeciwu wobec powtarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich  praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przez jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: rodo@gigroup.com .

XI. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania przez Ciebie danych osobowych, w zakresie w którym dane są niezbędne do wykonania umowy, nie będzie możliwe wykonanie umowy.

WRÓĆ NA GÓRĘ